072-2467000

מידע

תנאי שירות

תנאים כלליים

 1. כללי

  1. הסכם זה, המפרט את תנאי ההתקשרות בין החברה ללקוח, הינו ההסכם היחיד שנערך בין הצדדים. החברה לא תהיה מחויבת לכל הצהרה או הסכמה, שאינה כלולה בהסכם זה, אלא אם-כן נעשו על-ידה בכתב בהודעה ללקוח, לאחר תחילת הסכם זה.
  2. לאחר עיון בהסכם, יזין הלקוח סיסמא ושם משתמש ויתחבר לרשת האינטרנט. שיחות הטלפון שנתקיימו עם הלקוח כמו גם הזנת שם המשתמש והסיסמא על-ידי הלקוח מהוות, כל אחת, את הסכמתו המלאה של הלקוח לכל תנאי הסכם זה. במידה והלקוח התחבר עוד לפני קבלת ההסכם, אזי המשך התחברותו לאחר קבלת ההסכם מהווה את הסכמתו המלאה לכל תנאי הסכם זה.
  3. כל שינוי בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב – 1982 (להלן: “החוק”) או בתקנות שהותקנו מכוחו, או ברשיון, ככל שיש בהם, לדעת החברה, בכדי להשפיע על תנאי ההתקשרות, ייחשבו כשינוי מוסכם של תנאי ההתקשרות.
 2. הגדרות
  1. “החברה”- 099 פרימו תקשורת בע”מ ח.פ. 512764788.
  2. “לקוח/הלקוח/מנוי”- מי שהתקשר עם החברה לשם קבלת שירותים לפי הסכם זה, בהתאם לחבילת ההתקשרות, אשר מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
  3. “חבילת ההתקשרות”- מסלול אספקת השירותים, אשר נבחר ע”י הלקוח.
 3. מהות השירות
  1. החברה תספק שירותי תקשורת אינטרנט, לרבות שירותי תמיכה לחבילת ההתקשרות אשר נבחרה ע”י המנוי על-פי הסכם זה.
  2. אספקת השירות כפופה למילוי כל התחייבויות המנוי על-פי הסכם זה.
  3. בכפוף להוראות כל דין, החברה תהא רשאית לשנות את תנאי השירותים ו/או חבילות ההתקשרות לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  4. המנוי מסכים ומודע לכך שהחברה תהא רשאית לבצע שמירה של עותקי הודעות דואר אלקטרוני, לשם שמירה על תקינות ו/או טיב המערכת והשירותים ולהבטחת פעילותה ופעילות משתמשיה; זאת למשך התקופה הנדרשת לשם ביצוע הפעולות כאמור.
  5. החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להגביל או להתלות את כמות הודעות הדואר האלקטרוני הנשלחות על ידי הלקוח, במסגרת השירותים.
 4. תעריפים
  1. עבור השירותים ישלם המנוי לחברה את התשלומים המפורטים בחשבונות אשר תגיש החברה למנוי מעת לעת. גובה התשלומים יחושב בהתאם לתעריפי חבילת ההתקשרות אליה נרשם המנוי ו/או התעריפים המפורסמים במחירון החברה כפי שיעודכנו על ידי החברה מעת לעת במידה ונסתיימה תקופת ההתקשרות במסגרת חבילת ההתקשרות.
  2. בכפוף לכל דין, החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התעריפים עבור השירותים לפי שיקול דעתה.
  3. למען הסר ספק מובהר כי דמי המנוי  החודשיים אינם כוללים תשלומים חודשיים לחברת התשתית, למעט בחבילות שיתופיות בהן ישולם לחברה גם עבור שירותי חברת התשתית,
   מבלי שתוטל על החברה אחריות כלשהי לשירותי חברת התשתית.
  4. תחילת חיוב תבוצע החל ממועד הרישום לשירות.
  5. המנוי יהיה רשאי לעבור בין חבילות ההתקשרות שמציעה החברה באותה עת באמצעות הודעה לחברה ובכפוף לאישור החברה.
   השינוי ייכנס לתוקפו מיד עם אישור החברה כאמור והכול בתנאי שלא קיימת התחייבות מצד המנוי לתקופת התקשרות מינימאלית במסגרת חבילת ההתקשרות  התקפה או חוב של הלקוח לחברה.
   שינוי כאמור יכול שיהיה כרוך בתשלום ו/או בשינוי תנאי ההתקשרות.
  6. מובהר כי לקוחות אשר רוכשים שירותי אינטרנט לצורכי מסחר בשירותים (דילרים), לא ייהנו ממבצעים החלים על מנויים של החברה.
  7. מובהר כי בחבילות התקשרות הכוללות גלישה במחיר חודשי קבוע, יחויב המנוי בתשלום הקבוע בין אם בוצעה גלישה בפועל ובין אם לאו.
 5. ביצוע התשלומים
  1. המנוי ישלם לחברה תמורה עבור השירותים שסופקו לו על ידי החברה.
  2. הרשומות של החברה בדבר צריכת השירותים על ידי המנוי ו/או בדבר פרטי חבילת ההתקשרות יהוו ראיה חלוטה בכל הנוגע לתשלומים עבור השירותים, והמנוי מתחייב לשאת בתשלום כל חשבון, אשר על פי רישומי החברה כאמור, מתייחס לשירותים אשר נצרכו על ידי המנוי.
  3. החברה תחייב את חשבון הבנק אשר פרטיו מצוינים בהוראת הקבע שנחתמה על המנוי והועברה לחברה או את כרטיס האשראי שפרטיו נמסרו לחברה על ידי המנוי, לפי העניין, לא לפני מועד הפירעון הנקוב בחשבון. המנוי יודיע לחברה באופן מיידי בדבר כל שינוי בפרטי אמצעי התשלום שבאמצעותו הוא מחויב על ידי החברה.
  4. בחר המנוי לשלם באמצעות כרטיס אשראי, יודיע לחברה מיידית על כל גניבה ו/או אובדן ו/או שימוש לרעה בכרטיס האשראי אשר באמצעותו הוא מחויב.
  5. המנוי רשאי לשנות את אמצעי התשלום הנבחר על ידו  בהתאם לנוהלי החברה, וזאת בהודעה טלפונית ו/או בכתב לחברה ובחתימה על הטופס הנדרש, לפי העניין, אולם מובהר בזה כי שינוי כאמור יכול שיהיה כרוך בשינוי בתעריפים.
  6. המנוי מאשר בזה כי החברה רשאית לגבות את התשלומים עבור השירותים המסופקים לו באמצעות אחר מטעמה.
 6. אחור בתשלום
  1. מבלי לפגוע בכל סעד אחר הנתון לחברה, כל תשלום אשר לא יתקבל במועד הפירעון הקבוע בחשבון ישא ריבית פיגורים, הפרשי הצמדה והוצאות גבייה החל מהמועד בו היה אמור להשתלם ועד למועד התשלום בפועל.
 7. בירור חשבונות
  1. המנוי רשאי לפנות למשרדי החברה, באמצעות הטלפון, בימים ובשעות העבודה, לצורך בירורים או תלונות בקשר עם החשבונות. על מנת לאפשר ביצועם של בירורים טלפוניים על ידי המנוי, תוך שמירה על סודיות פרטי השירותים המוענקים למנוי ופרטי החשבונות בגינם, יבוצעו בירורי חשבונות וימסרו פרטים על מצב חשבון רק לאחר הזדהות המנוי הפונה באמצעות מספר הטלפון שלו והצגת הפרט האישי המזהה כפי שמסר המנוי בעת הרישום לשירותי החברה ובהתאם לנוהלי החברה.
  2. המנוי יהיה רשאי לערער על נכונות החשבון, עד לתום  חודש מיום קבלת החשבון אצל המנוי. בתום חודש, לא ניתן יהיה לערער על החשבון.
 8. תמיכה טכנית, שירות לקוחות
  1. החברה תספק שירותי תמיכה טכנית ללקוח בנושאי התחברות וגלישה ברשת האינטרנט. שירותי התמיכה הטכנית ינתנו אך ורק כאשר התקלה חלה בשרות הניתן על-ידי החברה ו/או באחריותה.
  2. החברה תפעיל מוקד שירות לקוחות לטיפול בפניות שאינן טכניות (חיובים, שינוי פרטים, בקשה להחלפת חבילת התקשרות).
 9. הגנה על הפרטיות
  1. מבלי לגרוע מהוראות חוק האזנות סתר, התשל”ט – 1979, חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, או כל דין אחר לעניין הגנה על פרטיותו של אדם, תהא החברה רשאית לבצע מעקב ממוחשב על פעילות הלקוח ו/או המערכת ולחשוף כל מידע, לשם בקרה/שמירה על תקינות ו/או טיב המערכת ו/או השירות ולהגנה על פעילותה ופעילות משתמשיה ובקרה על קיום כל דין.
  2. החברה, עובדיה, שלוחיה והפועלים מטעמה לא יגלו רשימות ומסמכים בהם רשומים שמו ומענו של המנוי או כל מידע אחר הנוגע אליו, לרבות פרטי החשבון.
  3. על אף האמור בסעיף זה, רשאית החברה לעשות את אלה:
   1. למסור את פרטי המנוי לצד שלישי לשם גביית כספים המגיעים לחברה בגין השירותים ובהתאם לתנאי ההתקשרות, ובלבד שהמידע המועבר נחוץ לשם גביית כספים ועריכת חשבונות, והצד השלישי אליו הועבר המידע כאמור התחייב לשמור על פרטיות המנוי כאמור בסעיף זה;
   2. להעביר פרטי המנוי לאחר לצורך קיום הוראות על פי סמכות שבדין;
   3. להעביר למנוי או למורשה מטעמו, לפי בקשתו, רשימות, מסמכים ומידע כאמור בסעיף זה לעיל הנוגעים למנוי בלבד.
   4. המנוי מסכים כי החברה תכלול את שמו, כתובת ה- IP שלו, כתובת הדואר האלקטרוני שלו, ה- Domain Name  שלו, מספר הטלפון וכתובתו, במדריכים, זולת אם הודיע הלקוח לחברה על רצונו כי לא תעשה כן בהודעה בכתב 14 יום מהאחרון שבין מועדיח מסירת הפרטים הדרושים וקבלת שם המשתמש וסיסמת הגלישה.
   5. לידיעתך, הפרטים המופיעים אצלנו במערכת ישמשו לצורך משלוח מידע, עדכונים והצעות שיווקיות בדבר שירותי התקשורת של החברה.
 10. הפסקת שירות ביוזמת החברה
  החברה רשאית, להפסיק את השירותים המסופקים למנוי הפסקה מוחלטת או הפסקה זמנית, או להגבילם, בהודעה למנוי מראש, ככל שניתן ו/או מחויב בנסיבות העניין, וכן בהתקיים אחד מאלה:
  1. המנוי לא שילם, במועד, תשלום שהוא חב בו בעד השירותים שקיבל מהחברה בהתאם לאמור בתנאי ההתקשרות;
  2. המנוי הפר תנאי מהותי בתנאי ההתקשרות;
  3. אם ראתה החברה כי קיים חשש סביר לשימוש שאינו כדין או למעשה הונאה באמצעות השירותים, השירותים הנלווים, או הציוד הקשור עם השירותים, לרבות באמצעות ציוד הקצה של הלקוח, לפי העניין;
  4. אם ראתה החברה כי קיים חשש סביר כי המנוי לא יעמוד בתשלומים בעד השירותים מאחר והמנוי נפטר, או חדל להתקיים אם המנוי הוא חברה;
  5. המנוי הוכרז כפושט רגל או מונה לו נאמן בפשיטת רגל, כונס נכסים זמני או קבוע, מפרק זמני או קבוע לפי העניין, או הוגשה בקשה בהקשר זה לבית המשפט, ולא הוסרה בתוך 30 יום ממועד הגשתה, ולא ניתנה מטעמו ערבות להנחת דעתה של החברה להבטחת כיסוי החובות והתשלומים שהמנוי חב בהם לחברה עד לגמר הליכי פשיטת הרגל או הפירוק לפי העניין;
  6. הדבר מתחייב לצורך תפעולה, תחזוקתה או הרחבתה של מערכת  האינטרנט של החברה;
  7. שר התקשורת ביטל, הגביל, התלה את הרשיון המיוחד לאספקת שירותי אינטרנט של החברה או שינה את תנאיו, או שהדבר מתחייב מסיבות ביטחון לאומי, או בעתות חירום לאומי.
  8. החברה בחרה בכך מטעמים טכנולוגיים ומטעמים של כדאיות כלכלית.
  9. ראתה החברה כי נעשה שימוש לרעה בשירות אשר יש בו כדי לגרום נזק  לציבור או לחלק ממנו או לחברה.
 11. תשלומים על אף ניתוק שירות
  1. אין בניתוק, הפסקה או הגבלה של שירותים כאמור לעיל בכדי לגרוע מחובתו של המנוי לשלם לחברה את חובו בהתאם להתקשרות, לרבות תשלום ריבית פיגורים והוצאות גבייה, אם יידרשו.
 12. הגבלת אחריות החברה
  1. החברה תספק את השירותים בכפוף לרשיון שבידה, לקיבולת ברשת האינטרנט ולקישוריות העומדות לרשותה. מובהר בזאת כי השירותים הנ”ל מעצם טבעם נתונים להפסקות ו/או הפרעות וכי החברה אינה מתחייבת לספק את השירותים באופן רציף וללא הפרעות. על אף האמור לעיל החברה תעשה כל שביכולתה למנוע שיבושים בשירותים הניתנים על-ידה ואשר נמצאים באחריותה המלאה.
  2. השירותים מוענקים על בסיס “As Is”  וללא כל מצג שהוא ביחס להתאמתם לשימוש מסויים.
  3. ידוע למנוי כי רשת האינטרנט והמידע המועבר בה אינם בשליטת החברה והחברה אינה נותנת כל מצג, מפורש או משתמע, ביחס לרשת האינטרנט או ביחס לכל סחורה, מידע, מוצרים או שירותים המסופקים באמצעותה.
  4. בכפוף לחסינויות שהוענקו לחברה על ידי שר התקשורת, ובכפוף לאמור בסעיף זה, לא תשא החברה, עובדיה וכל הבאים מטעמה באחריות בנזיקין אלא –
   1. לנזק ישיר שנגרם עקב הגבלת השירותים או הפסקתם;
   2. לנזק הנובע מפעולה מכוונת או מרשלנות חמורה של החברה, עובדיה או הבאים מטעמה.
  5. כמו כן, החברה, עובדיה והבאים מטעמה, לא ישאו באחריות לנזק שנגרם –
   1. עקב אי אספקת השירותים ושירותים נלווים, השהייתם, הגבלתם או הפסקתם, הנובעים מפעולה מכוונת של החברה ככל שזו דרושה לשם ביצוע פעולות בזק כהגדרתן בחוק, או מתן השירותים;
   2. עקב טעות במתן השירותים, טעות במסר בזק או השמטה ממנו, אי מסירת מסר בזק או איחור במסירתו, מסירת מסר בזק למען בלתי נכון, אלא אם הדבר נגרם ברשלנות חמורה של החברה, עובדיה או מי מהפועלים מטעמה.
  6. בנוסף לאמור לעיל, מובהר כי החברה לא תשא בכל אחריות לכל נזק תוצאתי או עקיף (כגון אובדן רווח, הפסד, פגיעה במוניטין וכיו”ב) , וכן כי החברה לא תשא בכל אחריות לכל נזק אשר ייגרם על ידי גורמים או עילות שאינם בשליטת החברה, ובכלל זה אש, מלחמה, נזקי טבע (לרבות רעידת אדמה), פעולות חבלה או כל נזק תאונתי הנובע מנסיבות שאינן בשליטת החברה או שהחברה אינה יכולה למנוען, הפסקה זמנית של השירותים, הגבלתם, או ניתוקם באופן אחר עקב תקנות או עקב צווים ממשלתיים, ועקב פעולות או מחדלים של בעלי רשיונות תקשורת אחרים, לרבות  נזק או תקלה שמקורם ברשת הבזק המקומית, ברשת האינטרנט הציבורית, בשירותי גישה בינ”ל, בציוד, במערכות הלקוח ובסביבת האפליקציות שלו, והכל בכפוף לכך, שעל אף מאמצים סבירים אין באפשרותה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה;
  7. מובהר בזאת כי המידע, הנתונים וכל דבר אחר אשר מועבר ברשת אינו מאובטח על-ידי החברה. החברה לא תהיה אחראית לאבטחתו ולא תשא בכל נזק ו/או חבות שיגרמו כתוצאה מכך.
  8. המנוי יהיה אחראי בלעדית לאבטחת, גיבוי והגנת המידע המצוי במערכות ו/או בציוד שברשותו. החברה לא תישא בכל אחריות ו/או נזק ו/או אובדן, אשר יגרמו עקב העדר אבטחה, לרבות חדירה של גורמים בלתי מורשים ו/או קריסת המערכות.
  9. החברה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק או חבות לגבי פגיעה בזכויות קניין רוחני כלשהן ו/או הוצאת שם רע.
  10. מובהר בזאת כי חבותה היחידה של החברה, באם תחול, תהא מוגבלת לנזק ישיר בלבד ובכל מקרה לא תעלה על הסכום אשר שילם המנוי בפועל לחברה עבור שירותים המסופקים על-ידי החברה בשלושת החודשים שקדמו לאירוע קרות הנזק הנטען על ידי המנוי.
 13. שיפוי
  1. האמור בהסכם זה, אינו גורע מכל זכות העומדת לחברה על פי כל הסכם ו/או על פי כל דין ואינו ממעט מזכותה של החברה להיפרע מהמנוי בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שנגרמו לה כתוצאה ממעשיו ו/או מחדליו של המנוי. המנוי מתחייב לשפות את החברה באופן מיידי בגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרם לה כתוצאה מהפרת התחייבויות/אחריות המנוי בין על פי הסכם זה ובין על פי הדין.
 14. אי אכיפה אינה פוגעת בזכויות
  1. נמנעה החברה מלאכוף את זכויותיה לפי ההתקשרות, אין משמעותה ויתור על זכויות כאמור או על זכותה של החברה לתבוע בגין הפרת זכויותיה (לרבות אכיפתן), והיא לא תמנע מהחברה אכיפת זכויותיה במועד מאוחר יותר, או בגין הפרה אחרת של תנאי ההתקשרות.
 15. התחייבות המנוי
  1. המנוי מתחייב לשאת בכל התשלומים במועדם, כמפורט בהסכם זה.
  2. המנוי ישתמש בשירותים בהתאם לכל דין ובכפוף להוראות החברה. המנוי מתחייב להימנע מעשיית שימוש שאינו כדין בשירותים הניתנים לו על ידי החברה, בשירותים הנלווים או בציוד הקשור עם השירותים, לפי העניין.
  3. השירותים הניתנים לפי הסכם זה ניתנים למנוי בלבד, ובכל מקרה יהיה המנוי אחראי כלפי החברה על פי הוראות הסכם זה. המנוי מתחייב שלא להמחות ו/או לאפשר שימוש לאחר, בתשלום ו/או שלא בתשלום, אלא באחריותו ובהשגחתו.
  4. המנוי מתחייב לשפות את החברה מיד עם קבלת דרישה לעשות כן, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה, אשר נגרמו לה ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש שעשה המנוי בשירותים.
  5. המנוי מתחייב כי לא יספק שירותי תקשורת תוך שימוש בשירותי החברה בין ברשיון ובין שלא ברשיון, בין בתשלום ובין שלא בתשלום.
  6. המנוי מתחייב שלא לעשות שימוש בשירותי החברה לצורך ביצוע פעולות אסורות עפ”י כל דין ו/או נוהג שהוא. מובהר בזאת כי בשל ביצוע פעולות אלו תחול עליו אחריות בלעדית ומלאה. המנוי מתחייב לשפות את החברה מיד עם קבלת דרישה ראשונה בגין כל נזק ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע הפעולות האסורות כאמור.
 16. תקופת ההתקשרות
  1. סיומה של התקשרות זו עם הפסקה מוחלטת של השירותים הניתנים למנוי על פי האמור לעיל, או עם בקשת המנוי להפסקה מוחלטת של השירותים הניתנים לו, לפי המוקדם מביניהם.
  2. חרף סיומה של ההתקשרות מכל סיבה שהיא, ישלם המנוי לחברה את חובו בהתאם להתקשרות, לרבות תשלום הפרשי הצמדה, ריבית פיגורים והוצאות גבייה, אם יידרשו.
 17. ניתוק/הפסקת שירות ביוזמת הלקוח
  1. בעסקת מכר מרחוק רשאי הלקוח לבטל את העסקה בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
  2. מנוי הרוצה להביא לסיום התקשרות עם החברה יודיע לחברה טלפונית או בכתב על בקשתו לסיום ההתקשרות. ויובהר, ביטול המנוי את התקשרותו עם ספקית התשתית אינו מהווה הודעה על ביטול ההתקשרות עם החברה וכן הפסקת התשלום של המנוי לחברה אינה מהווה הודעת ו/או ביטול ההתקשרות.
  3. ניתוק המנוי יכנס לתוקף בתוך 2 ימי עבודה מהודעת המנוי.
  4. במידה והמנוי התחייב במסגרת חבילת ההתקשרות לתקופת מינימום כלשהי אזי מיד עם ניתוק  השירות הוא יחויב בתשלום יתרת התשלומים כמפורט בתוכנית.
 18. הקפאת מנוי
  1. את חלק מתוכניות הגלישה ניתן להקפיא לתקופה של מינימום שבועיים ועד חודש בתשלום בהתאם למחירון החברה שיקבע מעת לעת.
  2. לא ניתן להקפיא תוכנית גלישה במבצעים מיוחדים הכרוכים בתקופת זמן מינימאלית, במשך אותה תקופה, ו/או להקפיא תוכניותך גלישה במבצעים בתשלום משותף לחברה ולספקית התשתית.
  3. דוא”ל שישלח אל לקוח שהקפיא המנוי ישמר בתקופת ההקפאה במערכת הדואר של החברה, בכפוף למגבלת המקום בתא הדואר ובמערכת הדואר של החברה.
  4. על אף האמור בסעיף זה, לא ניתן להקפיא מנוי אשר התמורה בגינו שולמה מראש.
 19. התנהגות ברשת
  1. המנוי יפעל בהתאם ובכפוף להוראות כל דין לרבות חוק האזנות סתר התשל”ט-1979, חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, חוק איסור לשון הרע, התשכ”ה-1965 וכל דין אחר לעניין הגנת פרטיותו של אדם, וכן על פי כללי ההתנהגות המקובלים ברשת האינטרנט ובכלל זה:20.1.1 לא יפיץ דואר לכתובות שבעליהן לא נתנו הסכמתם לכך.
  2. לא יפרסם על בסיס מסחרי באינטרנט ללא רשות.
  3. לא ישלח הודעות דואר אלקטרוני למשתמשים באופן המעורר תלונות מצד אלו המקבלים את ההודעות (spamming)
  4. ישמור על צנעת הפרט.
  5. לא ישתמש בביטוים פוגעים ו/או שאינם הולמים.
  6. לא יעשה שימוש שאינו חוקי במשאבים שונים של האינטרנט.
  7. לא יפגע בזכויות הקניין הרוחני לרבות שימוש בסימן מסחרי ו/או העתקת מידע ו/או פגיעה בזכויות יוצרים וכיוצ”ב.
 20. מען הצדדים והודעות
  1. כל הודעה, אשר תשלח החברה למנוי לפי הכתובת שמסר לה או לפי כתובת אחרת עליה הודיע המנוי לחברה – תחשב כאילו הגיעה ליעדה שלושה ימי עסקים ממועד משלוחה אם נשלחה בדואר או בדואר אלקטרוני, ואם נמסרה ביד או הועברה בפקסימיליה – בעת קבלת אישור מסירתה או העברתה.
  2. המנוי מתחייב להודיע לחברה בכתב, בדואר, בדואר אלקטרוני או באמצעות אתר הבית של החברה, תוך 14 יום על כל שינוי בכתובתו או בפרטים אחרים שמסר לחברה.
 21. קיזוז ועיכבון
  1. לחברה תהיה זכות לקזז ו/או לעכב כל סכום, אשר תקבל מהמנוי בקשר עם הסכם זה או כל הסכם אחר, לרבות בגין ציוד קצה אשר סופק למנוי. למנוי לא תהיה זכות לקזז ו/או לעכב סכום כלשהו שאמור להיות משולם לחברה בגין שירותים ו/או ציוד.
 22. סמכות שיפוט
  1. מוסכם בזה בין הצדדים כי סמכות השיפוט הבלעדית בקשר להסכם זה וכל הנובע ממנו ינתנו לבתי המשפט בירושלים בלבד.
  2. על הסכם זה יחולו חוקי מדינת ישראל והוא יפורש על פיהם בלבד.
 23. כללי
  1. החברה תהיה רשאית להמחות כל זכויות ו/או התחייבויות על פי הסכם זה לצדדים שלישיים.
  2. המנוי נותן בזאת את הסכמתו לכך שפרטיו ייכללו במאגרי המידע של החברה.
  3. המנוי נותן בזאת את הסכמתו לקבלת מידע ו/או עדכונים ו/או חומר פרסומי/שיווקי כלשהו באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני (e-mail), כתובתו הרגילה אשר סיפק לחברה וכן באמצעות הטלפון, זולת אם הודיע על סירובו לקבלת חומר כאמור, בכתב לחברה, תוך 14 יום מיום ההתחברות. למנוי יתאפשר לבקש להפסיק את משלוח החומר הפרסומי/שיווקי בכל שלב בהמשך ההתקשרות והחברה מתחייבת לפעול כאמור תוך 14 יום ממועד קבלת ההודעה.
  4. בתחילת כל חודש תישלח למנוי חשבונית מס לכתובת הדואר האלקטרוני (e-mail) שסיפק המנוי בעת הרישום לשירותי החברה, אלא אם ביקש המנוי במפורש כי החשבונית תשלח בדואר רגיל.
  5. המנוי מתחייב ליידע את החברה באופן מיידי בדבר שינוי בפרטיו האישיים (טלפון, כתובת וכדומה). כל עוד לא הודיע המנוי לחברה בדבר שינוי פרטיו כאמור, ייחשב המנוי כמי שמקבל את השירות וישא בכל החיובים בגין מתן השירותים.
  6. 099 פרימו תקשורת בע”מ מינתה נציב תלונות הציבור שתפקידיו לברר תלונות מנויים בנוגע לשירות הגישה לאינטרנט של 099 פרימו תקשורת בע”מ (ISP), וכן לברר תלונות מנויים בנוגע להסכם ההתקשרות ולחשבונות ששלחה 099 למנויים ולהכריע בהן.

 במקרה של תלונה בנוגע לנושאים אלו, ניתן לפנות בכתב אל נציב תלונות הציבור באחת מן הדרכים הבאות: לכל תלונות, בבקשה לטפל בם ל:

לפרטים והתחברות

מלאו פרטים ונחזור אליכם במהירות

*כל השדות הינם שדות חובה

רוצים לרכוש
Mesh WiFi ?

אפשר להשאיר פרטים

רוצים לרכוש
מצלמת אבטחה WiFi ?

אפשר להשאיר פרטים

רוצים לרכוש
שירות גיבוי ?

אפשר להשאיר פרטים

רוצים לרכוש תוכנת
אנטי וירוס eset?

אפשר להשאיר פרטים

רוצים לרכוש תוכנת
אנטי וירוס Sophos?

אפשר להשאיר פרטים

רוצים לרכוש תוכנת
אנטי וירוס Kaspersky?

אפשר להשאיר פרטים

רוצים לרכוש חבילת
שירות אנטי וירוס?

אפשר להשאיר פרטים

רוצים להצטרף?
הגנת סייבר

אפשר להשאיר פרטים

רוצים לרכוש סינון Kaspersky?

אפשר להשאיר פרטים

רוצים לרכוש
סינון תוכן ?

אפשר להשאיר פרטים

רוצים לרכוש אינטרנט
עם סינון נטפרי ?

אפשר להשאיר פרטים

רוצים לרכוש
מגדיל טווח ?

אפשר להשאיר פרטים

רוצים לרכוש
נתב אלחוטי ?

אפשר להשאיר פרטים

רוצים להצטרף
לשירות גימיינג ?

אפשר להשאיר פרטים

רוצים לרכוש חבילת
הגנת סייבר?

אפשר להשאיר פרטים

רוצים להצטרף?
סינון תכנים מתקדם

אפשר להשאיר פרטים

רוצים להצטרף?
סינון תכנים בסיסי

אפשר להשאיר פרטים

רוצים להצטרף
לסיבים אופטיים?

אפשר להשאיר פרטים

להצטרפות לחבילת נטפרי

אפשר להשאיר פרטים

להצטרפות לספק ותשתית

אפשר להשאיר פרטים

להצטרפות לספק ותשתית

אפשר להשאיר פרטים

רוצים להצטרף?

אפשר להשאיר פרטים

רוצים להצטרף?

אפשר להשאיר פרטים

להצטרפות לספק ותשתית

אפשר להשאיר פרטים

להצטרפות לספק ותשתית

אפשר להשאיר פרטים

להצטרפות לספק ותשתית

אפשר להשאיר פרטים

להצטרפות לספק ותשתית

אפשר להשאיר פרטים

להצטרפות לספק ותשתית

אפשר להשאיר פרטים

רוצים להצטרף?

אפשר להשאיר פרטים

רוצים להצטרף?

אפשר להשאיר פרטים

רוצים להצטרף?

אפשר להשאיר פרטים

רוצים להצטרף?

אפשר להשאיר פרטים

רוצים להצטרף?

אפשר להשאיר פרטים

רוצים להצטרף?

אפשר להשאיר פרטים

רוצים להצטרף?

אפשר להשאיר פרטים

רוצים להצטרף?

אפשר להשאיר פרטים

רוצים להצטרף?

אפשר להשאיר פרטים

רוצים להצטרף?

אפשר להשאיר פרטים

רוצים להצטרף?

אפשר להשאיר פרטים

רוצים להצטרף?

אפשר להשאיר פרטים

רוצים להצטרף?

אפשר להשאיר פרטים

רוצים להצטרף?

אפשר להשאיר פרטים

רוצים להצטרף?

אפשר להשאיר פרטים

להצטרפות לאינטרנט
סיבים אופטיים

אפשר להשאיר פרטים

להצטרפות לאינטרנט
סיבים אופטיים

אפשר להשאיר פרטים

להצטרפות לאינטרנט
סיבים אופטיים

אפשר להשאיר פרטים

להצטרפות לאינטרנט
סיבים אופטיים

אפשר להשאיר פרטים

להצטרפות לספק ותשתית

אפשר להשאיר פרטים

להצטרפות לספק ותשתית

אפשר להשאיר פרטים

רוצים להצטרף?

אפשר להשאיר פרטים

להצטרפות לאינטרנט
סיבים אופטיים

אפשר להשאיר פרטים

להצטרפות לספק ותשתית

אפשר להשאיר פרטים

דילוג לתוכן