072-2467000

מידע

תנאי שימוש באתר

 

הסכם בין המשתמש באתר זה לבין 099 פרימו תקשורת בע”מ (להלן –  099 פרימו תקשורת או החברה)

השימוש באתר החברה

השימוש באתר אינטרנט זה (להלן – “האתר”) מוצע לך בכפוף להסכמתך לכל הוראות הסכם זה (לרבות כל תנאי והתניה).  הנך מתחייב/ת בזה לקרוא בעיון את הוראות הסכם זה ואת תנאי השימוש של אתר החברה  ולנהוג על פי הכתוב בהם במידה שתבחר להשתמש באתר . השימוש על-ידך באתר ייחשב ויהווה כהסכמה מצדך להוראות הסכם זה.

 

השימוש באתר למטרות אישיות בלבד

האתר נועד אך ורק לשימוש אישי ולא לשימוש מסחרי כלשהו. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, חל איסור על המשתמש באתר להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רשיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפרטי המידע, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר.

 

איסור על שימוש בלתי חוקי או אסור

כתנאי לשימוש באתר, הנך מתחייב/ת כלפי 099 פרימו תקשורת בע”מ שלא לעשות באתר שימוש בלתי חוקי ו/או למטרה בלתי חוקית ו/או למטרה האסורה על פי הסכם זה.

 

מידע ונתונים המוצגים באתר

המידע והנתונים המוצגים באתר מבוססים על מידע ונתונים המצויים במחשבי החברה, אולם עקב מגבלות טכנולוגיות הם אינם בהכרח מעודכנים בזמן אמת ובכל מקרה אין להתייחס אליהם כאל מצג של מידע ונתונים מדויקים או מעודכנים. למשתמש באתר ידוע, כי אין להסתמך על המידע והנתונים שבאתר וכי המידע והנתונים הקובעים לכל דבר ועניין הם אך ורק אלה שבמחשבי החברה ו/או במערכותיה ו/או בחשבונותיה ו/או בספריה.

 

אחריות

ידוע לך, כי כל המידע, המוצרים והשירותים הכלולים באתר מוצעים למשתמש “כמות שהם” (as is). ידוע לך, כי המידע, המוצרים והשירותים הכלולים באתר עשויים להכיל אי-דיוקים או שגיאות, וכי  פרימו תקשורת בע”מ  099 ו/או ספקיה רשאים בכל עת להכניס שיפורים ו/או שינויים באתר (לרבות במידע, במוצרים ובשירותים הכלולים באתר) וכן להשהות או להפסיק את פעילות האתר, באופן חלקי או מלא. אין באמור בהסכם זה משום מצג של  פרימו תקשורת בע”מ 099 ו/או ספקיה בדבר ההתאמה למטרה כלשהי, האמינות ומידת הנכונות או הדיוק של המידע, המוצרים והשירותים הכלולים באתר. השימוש באתר הוא על אחריותך המלאה והבלעדית. בשום מקרה, לא תחול על  פרימו תקשורת בע”מ 099 או על ספקיה כל אחריות לגבי המידע, המוצרים והשירותים הכלולים באתר. בשום מקרה לא תחול על  פרימו תקשורת בע”מ 099 או על ספקיה אחריות כלשהי בגין נזק, מכל סוג שהוא, הנובע מהאתר או הקשור לאתר, בכל דרך שהיא, במישרין או בעקיפין (לרבות נזק בגין שימוש באתר או הסתמכות על מידע שבאתר), בין אם נגרם הנזק לך ובין אם נגרם לצדדים שלישיים. אם אינך מרוצה מהאתר, כולו או חלקו, או מאחד מתנאי השימוש של האתר, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש באתר

 

פיצוי ושיפוי

הנך מתחייב/ת לפצות ו/או לשפות את החברה ו/או ספקיה בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן רווח ו/או הוצאה, לרבות הוצאות משפט ושכ”ט עו”ד, שייגרמו לחברה ו/או לספקיה עקב הפרת הסכם זה על ידך.

 

הגבלת הגישה לאתר

פרימו תקשורת בע”מ 099 שומרת לעצמה את הזכות למנוע מכל משתמש גישה לאתר, באופן מלא או חלקי, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת.

 

שמירת זכויות

כל זכות שאינה ניתנת לך בהסכם זה במפורש, דינה כזכות השמורה פרימו תקשורת בע”מ 099 ו/או לספקיה.

 

כללי

הסכם זה כפוף לחוקי מדינת ישראל. לגבי כל מחלוקת הנובעת מהשימוש באתר או הקשורה באתר תחול סמכות שיפוט בלעדית לבתי המשפט בירושלים. השימוש באתר אסור באזורי שיפוט שאינם מקנים תוקף לתנאים ולהתניות הכלולים בהסכם זה, לרבות אך ללא הגבלה, האמור בפסקה זאת. הנך מאשר/ת בזה כי לא מתקיימים כתוצאה מהסכם זה או כתוצאה מהשימוש באתר קשרי יזמות משותפת, שותפות, העסקה או סוכנות בינך לבין פרימו תקשורת בע”מ 099. פרימו תקשורת בע”מ 099 תהא רשאית להסב הסכם זה ואת כל הזכויות והחובות הנובעות ממנו, למועבר של כל או רוב נכסיה, אם באמצעות מכירה, מיזוג ו/או בכל דרך אחרת. קיום הסכם זה על ידי פרימו תקשורת בע”מ 099 כפוף לדין הקיים ואין באמור בהסכם זה כדי לפגוע בזכותה של  פרימו תקשורת בע”מ 099 מלקיים דרישות או בקשות, המתייחסות לאתר ולשימוש בו, של גורמים מוסמכים על פי דין. אם ייקבע על-ידי בית משפט מוסמך, מכל סיבה שהיא, כי הוראה כלשהי מהוראות הסכם זה (לרבות כל תנאי או תניה) אינה ניתנת לאכיפה באופן ובהיקף הקבוע בה, או אינה ניתנת לאכיפה כלל, לא יהיה בכך כדי לפגוע ביתר הוראות הסכם זה שתעמודנה בתוקפן. אם ייקבע על-ידי בית משפט מוסמך, מכל סיבה שהיא, כי הוראה כלשהי מהוראות הסכם זה (לרבות כל תנאי או תניה) אינה ניתנת לאכיפה באופן ובהיקף הקבוע בה, יתבקש אותו בית משפט מוסמך לתת לאותה הוראה את התוקף המרבי הניתן על-פי דין ולהורות על אכיפתה במידה המרבית האפשרית על-פי דין. ויתר צד אחד, מפורשות או מכללא, על זכות הניתנת לו על פי הסכם זה במקרה מסוים, לא ילמדו מכך לגבי כל מקרה אחר ולא יראו בכך ויתור על זכויות של אותו צד על פי הסכם זה. הסכם זה מהווה את ההסכם השלם והמלא בין המשתמש באתר לבין פרימו תקשורת בע”מ099  בקשר עם האתר והשימוש בו והוא מבטל כל תקשורת או הצעה קודמת או עכשווית, בין במתכונת אלקטרונית ובין בעל-פה או בכתב, שהוחלפו בין המשתמש באתר פרימו תקשורת בע”מ 099 בקשר לאתר ולשימוש בו. גרסה מודפסת של הסכם זה ושל כל הודעה שהועברה במתכונת אלקטרונית תהווה ראיה קבילה בהליכים משפטיים או מנהליים המבוססים או הקשורים בהסכם זה במידה שווה ובאותם תנאים החלים על שאר הרשומות והמסמכים העסקיים שהופקו ונשמרו במקור במתכונת מודפסת. בהסכם זה לשון מין זכר כולל מין נקבה וכן להיפך אלא אם הקשר הדברים מחייב אחרת. פרימו תקשורת בע”מ 099 שומרת לעצמה את הזכות להכניס מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי שינויים בתנאים, בהתניות ובהודעות הכלולות בהסכם זה.

 

יצירת קשר עם פרימו תקשורת בע”מ 099

בכל עניין הנוגע לאתר (לרבות תגובות, הצעות, בקשות, שאלות או בעיות) ניתן לפנות לפרימו תקשורת 099 באמצעות הכתובת info@099.net.il.

לפרטים והתחברות

מלאו פרטים ונחזור אליכם במהירות

*כל השדות הינם שדות חובה

רוצים לרכוש
Mesh WiFi ?

אפשר להשאיר פרטים

רוצים להצטרף?

אפשר להשאיר פרטים

רוצים להצטרף?

אפשר להשאיר פרטים

רוצים להצטרף?

אפשר להשאיר פרטים

רוצים להצטרף?

אפשר להשאיר פרטים

רוצים להצטרף?

אפשר להשאיר פרטים

רוצים להצטרף?

אפשר להשאיר פרטים

רוצים להצטרף?

אפשר להשאיר פרטים

רוצים להצטרף?

אפשר להשאיר פרטים

רוצים להצטרף?

אפשר להשאיר פרטים

רוצים להצטרף?

אפשר להשאיר פרטים

רוצים להצטרף?

אפשר להשאיר פרטים

רוצים להצטרף?

אפשר להשאיר פרטים

להצטרפות לספק ותשתית

אפשר להשאיר פרטים

רוצים להצטרף?

אפשר להשאיר פרטים

רוצים להצטרף?

אפשר להשאיר פרטים

להצטרפות לאינטרנט
סיבים אופטיים

אפשר להשאיר פרטים

להצטרפות לאינטרנט
סיבים אופטיים

אפשר להשאיר פרטים

להצטרפות לאינטרנט
סיבים אופטיים

אפשר להשאיר פרטים

להצטרפות לאינטרנט
סיבים אופטיים

אפשר להשאיר פרטים

להצטרפות לספק ותשתית

אפשר להשאיר פרטים

להצטרפות לספק ותשתית

אפשר להשאיר פרטים

רוצים להצטרף?

אפשר להשאיר פרטים

להצטרפות לאינטרנט
סיבים אופטיים

אפשר להשאיר פרטים

רוצים להצטרף?

אפשר להשאיר פרטים

להצטרפות לספק ותשתית

אפשר להשאיר פרטים

רוצים לרכוש
מצלמת אבטחה WiFi ?

אפשר להשאיר פרטים

רוצים לרכוש
נתב אלחוטי ?

אפשר להשאיר פרטים

רוצים לרכוש
שירות גיבוי ?

אפשר להשאיר פרטים

רוצים לרכוש תוכנת
אנטי וירוס eset?

אפשר להשאיר פרטים

רוצים לרכוש תוכנת
אנטי וירוס Sophos?

אפשר להשאיר פרטים

רוצים לרכוש תוכנת
אנטי וירוס Kaspersky?

אפשר להשאיר פרטים

רוצים לרכוש חבילת
שירות אנטי וירוס?

אפשר להשאיר פרטים

רוצים להצטרף?
הגנת סייבר

אפשר להשאיר פרטים

רוצים לרכוש סינון Kaspersky?

אפשר להשאיר פרטים

רוצים לרכוש
סינון תוכן ?

אפשר להשאיר פרטים

רוצים לרכוש אינטרנט
עם סינון נטפרי ?

אפשר להשאיר פרטים

רוצים לרכוש
מגדיל טווח ?

אפשר להשאיר פרטים

רוצים להצטרף
לשירות גימיינג ?

אפשר להשאיר פרטים

להצטרפות לספק ותשתית

אפשר להשאיר פרטים

רוצים לרכוש חבילת
הגנת סייבר?

אפשר להשאיר פרטים

רוצים להצטרף?
סינון תכנים מתקדם

אפשר להשאיר פרטים

רוצים להצטרף?
סינון תכנים בסיסי

אפשר להשאיר פרטים

רוצים להצטרף
לסיבים אופטיים?

אפשר להשאיר פרטים

להצטרפות לחבילת נטפרי

אפשר להשאיר פרטים

להצטרפות לספק ותשתית

אפשר להשאיר פרטים

להצטרפות לספק ותשתית

אפשר להשאיר פרטים

רוצים להצטרף?

אפשר להשאיר פרטים

רוצים להצטרף?

אפשר להשאיר פרטים

להצטרפות לספק ותשתית

אפשר להשאיר פרטים

להצטרפות לספק ותשתית

אפשר להשאיר פרטים

להצטרפות לספק ותשתית

אפשר להשאיר פרטים

דילוג לתוכן