מידע

נציב פניות הציבור

ניתן לפנות אל נציב התלונות בכל עניין הנוגע לשירותים אותם אנו מספקים

באפרשותך לפנות בכתב אל נציב התלונות בכל אחת מהדרכים הבאות:

כתובת דואר למשלוח

ת.ד 51414,ירושלים 9151302

פנייה במייל

פנייה בפקס

פניה בכתב ניתן לשלוח
לפקס שמספרו
02-6289554

למה לבחור בנו