מידע

הפסקת/ניתוק שירות

הנך רשאי לפנות, בכתב או בעל פה, בבקשה להפסקת שירות, ניתוק שירות ו/או סיום התקשרות

ניתן לשלוח למייל

פנייה בפקס

פניה בכתב ניתן לשלוח
לפקס שמספרו
02-6289554

אצלנו הכל זורם